Ändring av avgasrening bil 1976 och nyare

Detta träder ikraft 2007-05-01

Särskilda krav för ombyggda och amatörbyggda personbilar och lätta lastbilar


Övergripande krav

2 §[5]   Ombyggt eller amatörbyggt fordon skall i stället för kraven i 4­37 och 47 kap. uppfylla vad som sägs i 7­54 §§ samt de krav som särskilt hänvisas till beträffande 4­37 kap.


Avgasrening

49 §   Bestämmelser om avgasrening finns i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och i dessa föreskrifter.


50 §   Vid motorbyte till bensinmotor eller modifiering av befintlig bensinmotor där motorn inte stämmer överens med bilens ursprungliga motor gäller vad som sägs i andra stycket.


Ombyggd bil med bensinmotordrift av 1969 års modell eller senare, får i stället för kraven enligt 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.


1. Bil med fyrtaktsmotor skall vara utrustad med ett slutet vevhusventilationssystem. Inga föroreningar får tränga ut till ytterluften från motorns vevhus eller från ventilationssystemets slangar, anslutningar etc. Utsläppen i avgaserna vid tomgång får inte överstiga 4,5 volymprocent kolmonoxid.


2. Bil som är av 1976 års modell eller senare skall vara försedd med trevägskatalysator, syresensor, samt styrbox. Dessa avgaskomponenter skall ha sitt ursprung från samma fordon som den nya motorn. Utsläppen i avgaserna skall uppfylla avgasreningskraven enligt bilaga 3 punkt 1.1 och 1.2 till


"Vad innebär detta i praktiken?

Jo, att det numera är möjligt att byta motor i alla bilar som kan räknas som ombyggt fordon, oavsett årsmodell. Från och med 1976 års modell måste den nya motorn ha katalysator och insprutning med lambdasond. Motorn, insprutningen och katalysatorn måste komma från samma "donatorbil". För ökning av effekt och vridmoment gäller samma regler som tidigare.förordningen om motorfordons avgasrening".

För ökning av effekt och vridmoment gäller samma regler som tidigare.


51 §   Vid motorbyte till dieselmotor eller modifiering av befintlig dieselmotor där motorn inte stämmer överens med bilens ursprungliga motor gäller vad som sägs i andra stycket.


Ombyggd bil med dieselmotordrift som är av 1980 t.o.m 1999 års modell får i stället för kraven enligt 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.


1. Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration skall uppfylla kraven i bilaga 3 punkt 2.1 till förordningen om motorfordons avgasrening.


2. För bil som är utrustad med köldstartanordning skall köldstartanordningen vara så beskaffad att den inte kan förbli i, kvarhållas i eller sättas i funktion sedan motorn startat. Med köldstartanordning avses anordning på insprutningspumpen med vilken den insprutade bränslemängden tillfälligt kan ökas för att underlätta start av motorn.


"Vad innebär detta i praktiken?

Jo, att det numera är möjligt att byta motor eller byta till dieselmotor i alla bilar som kan räknas som ombyggt fordon, till och med årsmodell 1999. Observera att byte inte är möjligt från och med årsmodell 2000"

För ökning av effekt och vridmoment gäller samma regler som tidigare.


52 §   Amatörbyggd bil med bensinmotordrift av 1969 års modell eller senare får i stället för kraven enligt 3­5 §§ förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.


1. Bilar med fyrtaktsmotor skall vara utrustad med ett slutet vevhusventilationssystem. Inga föroreningar får tränga ut till ytterluften från motorns vevhus eller från ventilationssystemets slangar, anslutningar etc.


2. För bil som är av 1969 eller senare års modell får utsläppen i avgaserna vid tomgång inte överstiga 4,5 volymprocent kolmonoxid.


53 §   Amatörbyggd bil med dieselmotordrift av 1980 eller senare års modell får istället för kraven enligt 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.


1. Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration skall uppfylla kraven i bilaga 3 punkt 2.1 till förordningen om motorfordons avgasrening.


2. För bil som är utrustad med köldstartanordning skall köldstartanordningen skall vara så beskaffad att den inte kan förbli i, kvarhållas i eller sättas i funktion sedan motorn startat. Med köldstartanordning avses anordning på insprutningspumpen med vilken den insprutade bränslemängden tillfälligt kan ökas för att underlätta start av motorn.


54 §   För bil som tas i bruk med stöd av undantagen i 50 eller 51 § övertar bilägaren tillverkarens ansvar enligt 5 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Aktuellt från SFRO

MHRF Upprop mot ELV!
2023-10-26

”Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och [ ... ]

Läs mer...
VIKTIG INFORMATION TILL ALLA FORDONSÄGARE
2023-10-13

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA FORDONSÄGARE, från MHRF och SFRO I somras skickade EU-kommissionen u [ ... ]

Läs mer...
Viktig information från MHRF
2023-09-24

Viktig information från MHRF Hej SFRO!
br/>I somras skickade EU-kommissionen ut sitt förslag där ma [ ... ]

Läs mer...