Bil

Här är aktuelltinlägg som rör bilbyggare.

Och kom ihåg! Lyssna inte på rykten som finns i omlopp. Här på SFRO´s hemsida kommer du att få fakta...

Lathund för avgasregler / motorbyte / växellådsbyte

Det finns nu uttömmande information om detta på bilsidan...

Helfordonsgodkända fordon

Vi får ofta frågor om helfordonsgodkända fordon, om man kan tillämpa reglerna för ombyggt fordon även på dem. Svaret är ja, samma regler gäller, även ett helfordonsgodkänt fordon kan bli ombyggt fordon. Det förutsätter förstås att bilen eller motorcykeln ändrats tillräckligt mycket för att det ska kunna klassas som ombyggt fordon - se mer info på våra sidor.

Bilar med mer effekt än 15kW/100kg tjänstevikt i originalutförande. För bilar som redan i originalutförande från fabrik har mer effekt än 15kW/100kg tjänstevikt som klassas som ombyggt fordon, kan man tillåta effektökning med max 20% och vridmomentökning med max 10% (även om detta förstås innebär att man överstiger 15kW/100kg tjänstevikt). För att ökningarna ska kunna godtas, måste bilen förstås vara förbättrad i sådan grad att bromsar, väghållning och hållfasthet bedöms svara upp mot den högre effekten och vridmomentet. Det är SFRO som bedömer den saken.

Ursprungskontroll

Transportstyrelsen tar över ursprungskontrollen frän Bilprovningen. Detta rör amatörbyggda, import och vissa ombyggda fordon. Frågor rörande ursprungskontroll kontakta Transportstyrelsen, kundtjänst Bilregistret 0771-14-15-16.

Viktigt för bil-byggare

Vi har nu lagt in länkar för Transportstyrelsens författningssamling
Information får ni på bil resp. mc sidorna
Viktigt för bil-byggare, speciellt Locost och sportbilar!
Vid byggbesiktningar godkänner SFRO numera INTE undre kulleder från McPherson-framvagnar i konstruktioner med dubbla länkarmar. Bilar som redan är besiktade med denna applikation berörs inte - men bilarnas ägare bör ändå läsa denna text.

På en bil med dubbla länkarmar och fjädern vilande mot undre länkarmen går den största kraften:
- upp genom hjulet
- fortsätter genom spindeln NER till undre kulled
- över till undre länkarmen
- och vidare in i fjädern.
På en traditionell McPherson går kraften
- upp genom hjulet
- fortsätter genom spindeln direkt UPP till fjädern
- Obs! UTAN att passera kulleden.

Alltså på en vanlig dubbla länkarmskonstruktion (typ Volvo 140) är kulleden dimensionerad för att klara STORA dragande krafter. Det finns också bilar där kulleden är tryckande då länkarmen är på OVANSIDAN av undre infästningspunkten (Jaguar, Alfa o.s.v.)

På en McPherson är kulleden INTE konstruerad för så stora dragande krafter, därför finns en viss risk för kulledsbrott. Sådan har också uppstått i racingsammanhang. I samband med detta sågades ett stort antal kulleder isär. Det visade sig vara markant mindre gods i McPhersonlederna. Särskilt i lastfallet dragande läge. Ett antal dragprov gjordes också och generellt var McPhersonlederna betydligt svagare i draglast.

En sammanfattning:
Endast länkarmskulleder avsedda för dragande last får användas i konstruktioner med dragande last.

Ändring av avgasrening bil 1976 och nyare

Detta träder ikraft 2007-05-01

Särskilda krav för ombyggda och amatörbyggda personbilar och lätta lastbilar


Övergripande krav

2 §[5]   Ombyggt eller amatörbyggt fordon skall i stället för kraven i 4­37 och 47 kap. uppfylla vad som sägs i 7­54 §§ samt de krav som särskilt hänvisas till beträffande 4­37 kap.


Avgasrening

49 §   Bestämmelser om avgasrening finns i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och i dessa föreskrifter.


50 §   Vid motorbyte till bensinmotor eller modifiering av befintlig bensinmotor där motorn inte stämmer överens med bilens ursprungliga motor gäller vad som sägs i andra stycket.


Ombyggd bil med bensinmotordrift av 1969 års modell eller senare, får i stället för kraven enligt 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.


1. Bil med fyrtaktsmotor skall vara utrustad med ett slutet vevhusventilationssystem. Inga föroreningar får tränga ut till ytterluften från motorns vevhus eller från ventilationssystemets slangar, anslutningar etc. Utsläppen i avgaserna vid tomgång får inte överstiga 4,5 volymprocent kolmonoxid.


2. Bil som är av 1976 års modell eller senare skall vara försedd med trevägskatalysator, syresensor, samt styrbox. Dessa avgaskomponenter skall ha sitt ursprung från samma fordon som den nya motorn. Utsläppen i avgaserna skall uppfylla avgasreningskraven enligt bilaga 3 punkt 1.1 och 1.2 till


"Vad innebär detta i praktiken?

Jo, att det numera är möjligt att byta motor i alla bilar som kan räknas som ombyggt fordon, oavsett årsmodell. Från och med 1976 års modell måste den nya motorn ha katalysator och insprutning med lambdasond. Motorn, insprutningen och katalysatorn måste komma från samma "donatorbil". För ökning av effekt och vridmoment gäller samma regler som tidigare.förordningen om motorfordons avgasrening".

För ökning av effekt och vridmoment gäller samma regler som tidigare.


51 §   Vid motorbyte till dieselmotor eller modifiering av befintlig dieselmotor där motorn inte stämmer överens med bilens ursprungliga motor gäller vad som sägs i andra stycket.


Ombyggd bil med dieselmotordrift som är av 1980 t.o.m 1999 års modell får i stället för kraven enligt 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.


1. Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration skall uppfylla kraven i bilaga 3 punkt 2.1 till förordningen om motorfordons avgasrening.


2. För bil som är utrustad med köldstartanordning skall köldstartanordningen vara så beskaffad att den inte kan förbli i, kvarhållas i eller sättas i funktion sedan motorn startat. Med köldstartanordning avses anordning på insprutningspumpen med vilken den insprutade bränslemängden tillfälligt kan ökas för att underlätta start av motorn.


"Vad innebär detta i praktiken?

Jo, att det numera är möjligt att byta motor eller byta till dieselmotor i alla bilar som kan räknas som ombyggt fordon, till och med årsmodell 1999. Observera att byte inte är möjligt från och med årsmodell 2000"

För ökning av effekt och vridmoment gäller samma regler som tidigare.


52 §   Amatörbyggd bil med bensinmotordrift av 1969 års modell eller senare får i stället för kraven enligt 3­5 §§ förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.


1. Bilar med fyrtaktsmotor skall vara utrustad med ett slutet vevhusventilationssystem. Inga föroreningar får tränga ut till ytterluften från motorns vevhus eller från ventilationssystemets slangar, anslutningar etc.


2. För bil som är av 1969 eller senare års modell får utsläppen i avgaserna vid tomgång inte överstiga 4,5 volymprocent kolmonoxid.


53 §   Amatörbyggd bil med dieselmotordrift av 1980 eller senare års modell får istället för kraven enligt 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening uppfylla följande krav.


1. Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration skall uppfylla kraven i bilaga 3 punkt 2.1 till förordningen om motorfordons avgasrening.


2. För bil som är utrustad med köldstartanordning skall köldstartanordningen skall vara så beskaffad att den inte kan förbli i, kvarhållas i eller sättas i funktion sedan motorn startat. Med köldstartanordning avses anordning på insprutningspumpen med vilken den insprutade bränslemängden tillfälligt kan ökas för att underlätta start av motorn.


54 §   För bil som tas i bruk med stöd av undantagen i 50 eller 51 § övertar bilägaren tillverkarens ansvar enligt 5 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Aktuellt från SFRO

Viktig information från MHRF
2023-09-24

Viktig information från MHRF Hej SFRO!
br/>I somras skickade EU-kommissionen ut sitt förslag där ma [ ... ]

Läs mer...
Föreläsning om motorcykelombyggnad
2023-08-25

SFRO kommer att ha en föreläsning på Blixt& dunder i Malmö den 23/9, om hur man går tillvä [ ... ]

Läs mer...
SFRO på Gotland
2023-06-28

SFRO informationsträff SFRO kommer till Gotland den 9:e juli och vänder tillbaka till fastlandet  [ ... ]

Läs mer...